sâmbătă, 25 februarie 2012

Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai!


Dumnezeu grăieşte din cele cereşti, şi se aude glasul lui Dumnezeu, iar cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu să se aşeze şi să întocmească încă o carte către cel ce este unsul României din partea Domnului Savaot.
Pace de la Tatăl şi de la Fiul şi de la Duhul Sfânt, pace regelui României! Pace de la Maica Fiului Treimii cereşti, şi pace întru sărbătoare cerească de la mai-marii cetelor cereşti, Mihail şi Gavriil! Pace şi sărbătoare în cer şi pe pământ, căci serbările cele din moşi-strămoşi va fi să-şi ia locul lor, iar fiii bisericii fi-va să se întoarcă cu faţa spre părinţi, după cum, apoi, părinţii se vor întoarce cu faţa spre fiii lor. România, cea întâi chemată între neamuri, fi-va întâia între popoarele pământului, căci ea s-a născut odată cu Domnul Iisus Hristos, şi dacă ea s-a născut atunci, a fost apoi încreştinată de cel întâi chemat între apostoli, căci apostolul Andrei a venit şi a botezat-o pe România încă de când era în scutece, şi a fost creştină şi a fost ortodoxă România; de la naşterea ei a fost creştină, şi nu poate Domnul să uite pruncia ei şi cămaşa ei cea dintâi, şi nu poate să uite Dumnezeu podoabele cu care a fost înveşmântată România, fiindcă de sub glia ei cea sfântă, tot cerul României strigă la Domnul şi spune:„Doamne, până când ca să răscumperi pe cei ce stau la temelia acestui neam sfânt?“.
Şi iată ce spun cei mari ai României, cei buni şi mari şi sfinţi, care o ţin pe România pe jertfa lor şi pe credinţa lor, care a fost piatra bisericii cea din moşi-strămoşi. Ridică strigare regii cei dintâi şi cei de pe urmă şi toţi voievozii cei sfinţi, care laolaltă se numesc cerul cel sfânt al României; ridică rugă pentru România şi se uită ca să vadă venind şi stând pe regele cel mic, pe unsul cel din vremea aceasta, pe cel ce va plini biruinţa şi gloria României. Şi iată ce spune strămoşul şi bunicul: „Regele României să aibă înfăţişarea cea după chip a lui Iisus Hristos, precum strămoşii lui cei buni au avut chipul bărbatului împlinit, după cum scrie în Scripturi. Regele este sfânt lui Dumnezeu, iar înfăţişarea lui şi faţa lui să fie după chipul cel din moşi-strămoşi, în faţa căruia să se plece cu cuvioşie tot fiul neamului său“. Amin.
Cuvântul lui Dumnezeu stă cu tine în sfat, rege al României, căci cerul sfânt se uită şi aşteaptă ca să vadă gloria care va ieşi de la tine întru numele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu întocmeşte carte cerească şi vorbeşte cu tine, Mihail al României. Aşteaptă moşul şi strămoşul tău să-ţi vadă slava şi puterea pe care o ai dată, dar puterea sfântului Domnului lucrează prin chipul cel purtat de moşii şi strămoşii cei sfinţi. Lasă-ţi podoaba cea sfântă să-ţi înveşmânteze faţa, că mare putere are această lege sfântă. Vine vremea cea mare, căci Eu lucrez la ea, lucrez după planul Meu, şi vai, sunt departe planurile oamenilor de planurile Domnului! Eu lucrez prin cuvânt în România, şi nu va fi făptură pe pământ care să nu se plece sub această lucrătură care lucrează din cer peste România, şi nu va fi neam care să nu-ţi cânte slava ta care este de la Mine, căci vei fi un rege sfânt, şi cine se va împotrivi planului Meu?
Ai grijă, iubitul Meu, fereşte-te de lupi, căci lupii au luat acum haină peste haină şi dau târcoale lucrăturii cea din cer. Fii mare cu Mine, că pielea de lup va fi vădită de sub mantia care o acoperă pe ea. Fii tare cu Mine, că nu mai vede Domnul credinţă pe pământ, iar Eu aşa am grăit prin prooroci: «Cel care cunoaşte căile Mele şi nu umblă pe ele, acela să nu vorbească despre Dumnezeu». Aşa am grăit, şi iată, cei ce lucrează fărădelege nu iau în inimă această profeţie, şi se ascund sub mantie de miel, şi vai, făptura Mea nu ştie să deosebească stânga de dreapta sa! Dar Eu sunt Dumnezeu, şi iată ce fac în zilele acestea, căci M-am aşezat să dobor cele şubrede şi să întăresc curăţenia şi sfinţenia peste făptura Mea. Vin să curăţ şi să albesc şi să despecetluiesc izvoarele vieţii şi să rostesc apoi prin servii Mei şi să arăt: „Iată calea, şi cel ce înviază să meargă pe ea“.
O, voiesc să aşez pe piatră numele tău, căci aşa ţi-am vestit Eu ţie, şi voi rosti apoi din vârful ei numele regelui României. Aşa am grăit, şi aceste cuvinte mărturisesc pe pământ, pentru că Eu am fost împlinitor întru cei slabi şi mici ai Mei şi ai tăi, căci aceştia care dau trup cuvântului Meu sunt ai Mei şi ai tăi, căci Eu le sunt lor Dumnezeu, iar tu eşti unsul cel de la Mine şi eşti regele lor. Fii înţelept, căci Eu voi aşeza pe piatră numele tău. Fii credincios. Eu sunt. Domnul este numele Meu, şi lucrez ca să-ţi gătesc venirea.
Cei ce stau pe scaunul bisericii Mele au început să-şi arate dinţii şi ar voi să stârpească această lucrătură şi ar dori să-l pună jos pe cel ce a împlinit porunca cea din cer de a aşezat după lege piatra de temelie a începutului cel nou care vine din ceruri peste pământ şi să fie precum în cer aşa şi pe pământ, după cum a fost făgăduinţa Mea. Şi se va numi această lucrătură munte ceresc, munte de taină cerească, şi din acest munte vor curge fericirile cele scrise în Scripturi peste cei ce vor fi numiţi fericiţi, şi se va numi muntele fericirilor care vin cu Domnul şi cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, aşa precum au spus proorocii în veacurile Mele.
Această piatră ridicată prin cuvânt şi din poruncă cerească, va sta înaintea ta, rege al României, căci Eu aşa am grăit, şi ţi-am vestit din vreme. Iată, pun înaintea ta această piatră şi voi depărta apoi fărădelegea şi nedreptatea din pământul celor vii, căci România va rămâne veşnic înaintea Mea şi a ta, Mihail al României Domnului.
Eu sunt cu tine şi te port pe umerii Mei, căci Eu sunt Domnul plinirii făgăduinţelor cereşti. Ridică-te spre Mine şi rosteşte rugă pentru cei pe care-i am în faţa Mea, în faţa cuvântului Meu, căci s-au ridicat martori nedrepţi asupra lor şi nedreptatea a minţit sieşi, şi s-au ridicat cu teamă împotriva adevărului Meu cei ce stăpânesc cu nepăsare peste turma Mea. Roagă-te să se înmulţească sarea, şi se va înmulţi, căci nu mai este sare pe pământ. Puţină sare mai are Domnul pe pământ, iubitul Meu. Ridică mâinile spre Mine şi cere, şi va fi sare pe pământ, şi va fi bună de sărat, şi se vor întări oasele cele şubrede ale fiilor cei bineplăcuţi cu inima lor şi cu duhul lor. Eu lucrez din zori şi până în zori, lucrez în calea ta şi lucrez peste aceşti micuţi ai Mei, căci răutatea şi necredinţa mai-marilor legii izbeşte cu gând să-Mi fărâme corabia cea lucrată prin cuvântul cel vestit din cer. România este corabia salvării făpturii Mele şi din ea vor curge raze şi lumini şi izbăvire şi cer nou şi pământ nou, aşa cum am făgăduit Eu, Dumnezeu.
Îmi întind pacea Mea peste tine şi peste toată casa ta, Mihail al României. Pace ţie, iubitul Meu, unsul Meu, căci cine poate şterge ungerea pe care o ai de la Dumnezeu? Pace şi lege sfântă şi chip după chipul cel din strămoşi, cel din părinţi cereşti, după chipul Fiului lui Dumnezeu, din neam în neam până la tine. Ia sulul care stă sub piatra începutului cel nou, ia-l şi desfă-l din nou, şi te găteşte în această oglindă, şi vom intra pe poarta cea binecuvântată, care a luat fiinţă după planul lui Dumnezeu.
Dumnezeu Tatăl, Cel ce este întru Fiul şi întru Duhul Sfânt al Treimii cereşti, să fie cu regele României şi cu fiii ei cei binecuvântaţi din care va răsări poporul cel nou care va lucra biruinţa Domnului!
Pace ţie, Mihail al României Domnului! Amin, amin, amin.
13-11-1992

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu